Angličtina Basque Estónčina Filipínsky Fínsky Nemec Haitian kreolský Islandský Indonézan Írsky Nórsky Poľský Španielčina Svahilština Švédsky Vietnamec
Psalm 119 Žalm 119 | Print | | Tlač |
Friday, 14 May 2010 00:00 Piatok 14.mája 2010 00:00

To understand Psalm 119, we must understand the previous Psalm , more specifically in Psalm 110 through Psalm 118, to believe that they are the prophecies concerning the events prophesied from 2010 to 2018. Aby sme pochopili, Žalm 119, musíme pochopiť predchádzajúce žalm, konkrétne v Žalme 110 až Žalmu 118, veriť, že oni sú proroctvá týkajúce sa udalosti prorokoval 2010-2018.

When we have believed on such, we can also then perceive that Psalm 119 would, be the year thereafter . Keď sme si verili na také, môžeme potom vnímať, že Žalm 119 by sa potom rok.

And also be wise and understand that this Psalm is different from all the rest, whereas they are sectioned by the Hebrew alphabet, beginning with the first. A tiež byť múdry a pochopiť, že tento žalm je odlišná od všetkých ostatných, zatiaľ čo oni sú rozpísané podľa hebrejskej abecedy, počnúc prvou.   For what does this mean, as one may ask, so therefore we must read carefully and see . Za čo to znamená, pretože jeden môže sa opýtať, takže preto musíme pozorne čítať a vidieť.

For under Aleph, it is these who has died in the name of Jesus Christ in the midst of the tribulation , for the dead in Christ shall rise up first, for God has declared that they are undefiled in the way, who walk in the law, for they keep his testimonies, and seek him with their whole heart, doing no iniquity . Podľa Aleph, to je to, čo zomreli v mene Ježiša Krista uprostred súženia, pre mŕtvi v Kristovi vstanú ako prvý, pretože Boh vyhlásil, že sú nepoškvrnené na ceste, ktorí chodia v zákone , lebo zachovávame jeho svedectvo, a hľadajú ho celým svojím srdcom, robiť žiadnu vinu.   So therefore, if they were in essence, blameless , but then they were judge, when they shall have learned thy righteous judgments, and thus pleading with God to not forsake them utterly. Tak teda, ak by boli v podstate, bezúhonný, ale potom boli rozhodcovia, keď sa naučili tvoje spravodlivé súdy, a preto prosil Boha, aby ich neopustím úplne.   So they are the ones who God shall rise up first , and thereafter. Takže oni sú tí, kto je Boh povstane ako prvý, a potom.

For even unto the next thereafter and many more, these prayers are the ones who are in the Sheol, living by the law , and many times, they are the prayers from the dead, who at many times learned of God righteous Pre ešte k ďalšej potom, a mnoho ďalších, tieto modlitby sú tí, ktorí sú v podsvetí, žiť podľa zákona, a mnohokrát, sú modlitby z mŕtvych, ktorí mnohokrát sa naučil Boží spravodlivý   judgment , before they are raised up. rozsudok, pred tým, než sa zobudil.

Even more so, that as we continue to Psalm 120, it is called the Song of degrees, whereas the meaning of degrees means the intensity of the heat, thus also, these in Psalm 120 begins the level of judgment . Dokonca viac tak, že ak budeme pokračovať v Žalme 120, sa nazýva Pieseň stupňov, zatiaľ čo dôležitosť stupňov znamená intenzitu tepla, tak aj tie v Žalme 120 začína na mieru úsudku.   For top most, are the false prophets , who speaks lies concerning God. Pre horné najviac, sú falošní proroci, ktorí hovoria klamstvá o Bohu.   From this, they receive the arrows of the mighty with coals of juniper. Z toho, že dostane šípy mocný s uhlíkmi borievky.

For then, when the degrees increase, as to chapter, the farther in, the deeper , are the ones who are in greater Pre po tom, keď zvýšenie miery, ako v kapitole, ďalej v, hlbšie, sú tí, ktorí sú vo väčšej   judgment , and thus, also makes mention of Satan , the morning star, in Psalm 130. rozhodnutia, a preto tiež robí zmienku o satanovi, zornička, v Žalme 130.

Even more so, as we continue into the Psalms thereafter degrees, we can see the works of God , who shall destroy the darkness, the wickedness , for it shall be no more, written in Psalm 145, then alas , all creation then rejoices unto God as written in the Psalms thereafter . Dokonca viac tak, ako budeme pokračovať do žalmov potom stupňov, môžeme vidieť Božie skutky, ktorý ničí temnotu, zlo, za to musí byť viac, písaný v Žalme 145, potom bohužiaľ, všetko stvorenie potom raduje k boh, ako napísané v Žalmoch potom.